Có 1 kết quả:

lam bào

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Áo màu xanh, áo do vua ban cho người thi đậu Cử nhân thời xưa. Chỉ người đậu Cử nhân trong kì thi Hương.

Một số bài thơ có sử dụng