Có 1 kết quả:

tẫn thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người bề tôi trung thành.