Có 1 kết quả:

tàng cổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cất chứa di tích xưa.

Một số bài thơ có sử dụng