Có 1 kết quả:

tàng chuyết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấu cái vụng về kém cỏi của mình đi.

Một số bài thơ có sử dụng