Có 1 kết quả:

quỳnh mao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài cỏ.

Một số bài thơ có sử dụng