Có 1 kết quả:

lư như

1/1

lư như

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(như: như lư 茹藘)