Có 1 kết quả:

đằng bài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái khiên mây, tấm lá chắn tròn đan bằng dây mây, để ngăn đỡ gươm dáo.