Có 1 kết quả:

đằng la

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung các loại dây leo. Cũng chỉ người vợ bé ( như dây leo, nương tựa vào vợ cả ). Đoạn trường tân thanh có câu: » Trước hàm sư tử gửi người đằng la «.

Một số bài thơ có sử dụng