Có 1 kết quả:

dược hoàn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên thuốc.