Có 1 kết quả:

dược phương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đơn thuốc, toa thuốc.