Có 1 kết quả:

phiên phong

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất vua ban cho thân vương, chư hầu để coi như phên che giậu chống cho triều đình.