Có 1 kết quả:

phiên phương

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ các vùng đất xa, do các thân vương, chư hầu trấn giữ, làm phên che giậu chống cho triều đình.