Có 1 kết quả:

phiên thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như chữ Phiên mục 藩牧. » Mới sai Lục Dận sang thay phiên thần «. ( Đại Nam Quốc Sử ).

Một số bài thơ có sử dụng