Có 1 kết quả:

uẩn áo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sâu kín khó thấy.