Có 1 kết quả:

uẩn tích

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Uẩn súc 蘊蓄, Uẩn tạ 蘊藉.