Có 1 kết quả:

tần tảo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Tảo tần 藻蘋.

Một số bài thơ có sử dụng