Có 1 kết quả:

nhương hà

1/1

nhương hà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một loại rau ăn