Có 1 kết quả:

cử mạch

1/1

cử mạch

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một thứ cỏ có hạt như thóc, dùng làm thuốc