Có 1 kết quả:

lan đình

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên đất thuộc tỉnh Chiết Giang, nơi nhà danh bút Vương Hi Chi từng ngâm thơ, làm văn với bạn bè, và trổ tài viết chữ đẹp trên những tấm thiếp. Bởi vậy thiếp Lan đình là chỉ nét chữ tuyệt đẹp. Đoạn trường tân thanh có câu: » Khen rằng bút pháp đã tinh. So vào với thiếp Lan đình nào thua «.

Một số bài thơ có sử dụng