Có 1 kết quả:

hổ cốt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xương cọp. Dùng để làm thuốc hoặc nấu cao.