Có 1 kết quả:

xử phân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét sự việc để quyết định cho đôi bên — Xem xét quyết định sự việc. Truyện Hoa Tiên : » Miếu đường rốt lẽ xử phân, hành biên lại khiến trọng thần chỉ huy «.

Một số bài thơ có sử dụng