Có 1 kết quả:

xử cảnh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hoàn cảnh mình đang ở, đang gặp — Ăn ở tuỳ theo cảnh ngộ.