Có 1 kết quả:

xử nữ tác

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tác phẩm đầu tay. ◇Ba Kim 巴金: “Tác vi biên tập, tha phát biểu liễu bất thiểu tân tác giả đích xử nữ tác, cổ lệ tân nhân hoài trứ dũng khí hòa tín tâm tiến nhập văn đàn” 作為編輯, 他發表了不少新作者的處女作, 鼓勵新人懷着勇氣和信心進入文壇 (Trí "Thập nguyệt" 致十月).