Có 1 kết quả:

xử đoán

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét để quyết định.

Một số bài thơ có sử dụng