Có 1 kết quả:

xử tử

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét tội trạng và bắt phải chết để đền tội.