Có 1 kết quả:

xử pháp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dựa vào luật lệ quốc gia mà xem xét quyết định sự việc — Cách thức để xem xét và quyết định sự việc.