Có 1 kết quả:

xử trí

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem xét sắp đặt công việc — Cũng có nghĩa là đối phó với việc khó khăn xảy tới.

Một số bài thơ có sử dụng