Có 1 kết quả:

xử phạt

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quyết định trị tội.