Có 1 kết quả:

hư sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc vô ích, vô nghĩa.

Một số bài thơ có sử dụng