Có 1 kết quả:

hư vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỗ ngồi vô nghĩa. Chỉ sự có địa vị mà không quyền hành.

Một số bài thơ có sử dụng