Có 1 kết quả:

hư thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự thật và không phải sự thật — Chỉ tình hình sự việc.

Một số bài thơ có sử dụng