Có 1 kết quả:

hư tả

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Lễ xưa chỗ bên trái là địa vị tôn quý. Sau gọi “hư tả” 虛左 là để trống chỗ ngồi bên trái chờ người hiền tài. ◇Sử Kí 史記: “Công tử tòng xa kị, hư tả, tự nghênh Di Môn Hầu Sanh” 公子從車騎, 虛左, 自迎夷門侯生 (Ngụy Công Tử truyện 魏公子傳) Công tử lên xe, để trống chỗ ngồi bên trái, đích thân đi đón Hầu Sinh ở Di Môn.

Một số bài thơ có sử dụng