Có 1 kết quả:

hư nhược

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yếu ớt.