Có 1 kết quả:

hư văn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Văn chương vô nghĩa, không giúp ích gì cho đời sống.

Một số bài thơ có sử dụng