Có 1 kết quả:

hư vinh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sự vẻ vang trống rỗng, không có nghĩa gì.