Có 1 kết quả:

hư phù

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trôi nổi xa vời, ý nói không thiết thực. Cũng nói là Hư phiếm hoặc Phù phiếm.