Có 1 kết quả:

khuy thực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Mặt trời mặt trăng thiếu đi một phần, tức nhật thực nguyệt thực.