Có 1 kết quả:

khất tảo

1/1

khất tảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bọ chét, bọ chó