Có 1 kết quả:

bạng thai

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cái bào thai trong bụng con trai, chỉ hạt ngọc trai, tức “trân châu” 珍珠. ◇Cao Thích 高適: “Nhật xuất kiến ngư mục, Nguyệt viên tri bạng thai” 日出見魚目, 月圓知蚌胎 (Họa hạ lan phán quan vọng bắc hải tác 和賀蘭判官望北海作).
2. Tỉ dụ học thức tinh túy. ◇Tiêu Thống 蕭統: “Hàm bạng thai ư học hải, trác nhĩ siêu quần” 涵蚌胎於學海, 卓爾超群 (Cẩm đái thư thập nhị nguyệt khải 錦帶書十二月啟, Trung lữ tứ nguyệt 中呂四月).
3. Chỉ tác phẩm ưu tú. ◇Tề Kỉ 齊己: “Lưỡng trục bạng thai li hạm diệu, Uổng lâm thiền thất bạn hàn hôi” 兩軸蚌胎驪頷耀, 枉臨禪室伴寒灰 (Tạ tần phủ thôi quan kí 謝秦府推官寄, Đan đài tập 丹臺集).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bào thai trong bụng con trai, một tên chỉ hạt ngọc trai.