Có 1 kết quả:

bạng duật tương trì

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Trai cò níu giữ nhau, chỉ sự tranh chấp vô ích, chỉ làm lợi cho kẻ thứ ba. Do câu: “bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi” 蚌鷸相持, 漁翁得利.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Trai cò níu giữ nhau, chỉ sự tranh chấp vô ích, chỉ làm lợi cho kẻ thứ ba. Do câu: » Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi «.