Có 2 kết quả:

tì phùtỳ phù

1/2

Từ điển trích dẫn

1. Một giống kiến càng.
2. Còn chỉ vai hề. § Thường dùng nói khinh bỉ người bên địch. ◇Lâm Tắc Từ 林則徐: “Thị thì chiến hạm đa tì hưu, Tương tùy đại thụ khu tì phù” 是時戰艦多貔貅, 相隨大樹驅蚍蜉 (Trung thu ẩm sa giác pháo đài thiếu nguyệt hữu tác 中秋飲沙角炮臺眺月有作).
3. Coi khinh, khinh thường. ◇Thân Vạn Toàn 申萬全: “Chước quân an đắc như xuyên tửu, Túy nhãn tì phù vạn hộ hầu” 酌君安得如川酒, 醉眼蚍蜉萬戶侯 (Họa Trần Thuấn Du thi 和陳舜俞詩).
4. Tỉ dụ lực lượng nhỏ nhoi.
5. Tên khác của cây “tử kinh” 紫荊.

Một số bài thơ có sử dụng