Có 1 kết quả:

tì phù hám thụ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tỉ dụ không biết lượng sức mình. § Xem “tì phù hám đại thụ” 蚍蜉撼大樹.

Một số bài thơ có sử dụng