Có 1 kết quả:

chú xỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Răng sâu.