Có 1 kết quả:

xà yết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rắn rết. Chỉ người độc ác.