Có 1 kết quả:

đản bạch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một chất trong cơ thể động vật, tức chất Albumine.