Có 1 kết quả:

khoát du

1/1

khoát du

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con sên

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con sên.