Có 1 kết quả:

giao long đắc thuỷ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rồng gặp nước, chỉ sự gặp thời, đắc chí.