Có 1 kết quả:

cáp giới

1/1

cáp giới

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con tắc kè

Từ điển trích dẫn

1. Con tắc kè.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con cắc kè.