Có 1 kết quả:

cáp lị

1/1

cáp lị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con hàu nhỏ