Có 1 kết quả:

cáp ngư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một tên chỉ con ếch.